เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท Coffee Italy Thailand ("บริษัทฯ") จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏต่อไปนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการหยุดการใช้บริการเว็บไซต์นี้ทันที

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการก่อน โดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ย่อมทำได้ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์หรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ กระทำการดังกล่าวได้โดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้และในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทฯ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ("บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน") หรือ บริษัทซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ("บริษัทคู่ค้า") เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่บริษัทฯ ให้บุคคลภายนอกใด ๆ ดำเนินการจัดเก็บ และ/หรือ รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ หรืออาจมีบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือบริษัทคู่ค้าได้ทราบข้อมูลของผู้ใช้บริการดังกล่าว ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะสามารถใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ หรืออาจมีการร้องขอจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือการร้องขอจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่จำต้องทราบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในอันที่จะทราบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการยินดีให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามความจำเป็นตามที่ได้รับการร้องขอนั้น


ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ วีดีทัศน์ เสียง เนื้อหา ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายอื่นใด ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายและ/หรือบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิให้ใช้โดยชอบ ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย ให้เช่า มีไว้ให้เช่า ทำให้เหมือนหรือคล้ายโดยการลอกเลียนหรือปลอมแปลง หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ หรือจากผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้ก่อน รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ


นโยบายการรักษาความลับ

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิก หรือสมัครใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ใด ๆ ในกิจการของบริษัทฯ หรือการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ


ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายจากการขาดกำไรหรือการประกอบธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการเรียกหรือถ่ายโอนข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ รวมถึงไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความ ถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ ความแม่นยำหรือสาระของข้อมูล การลำดับเหตุการณ์ ความเหมาะสมของข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การจราจล หรือปัญหาอื่น ๆCopyright © 2020 Coffee Italy Co., Ltd.